Eğitim sistemimizde karnenin kelime anlamı okul yönetimince öğrencilere dönem sonlarında verilen ve öğrencinin her dersten aldığı notlarla okula devam durumunu gösteren belgedir.

Toplumda karnenin iyi sonuçlar içer- mesi başarı, kötü sonuçlar içermesi ise başarısızlık olarak kabul edilir.

Başarılı diye tabir ettiğim durumda herhangi bir sorun yoktur ve aile mutlu- dur. Sadece insanların mutluluğundan mutsuz olan çevredeki kişiler mutsuzdur.

Başarısız olunduğunda ise bundan Adam olmaz “adamlıkla ders notu ilişki- sini kafamda oturtamasa da” diyerek çocuk aşağılanır ve aile tarafından “oku- mayacaksan seni sanayiye çırak olarak verelim. Ustaya eti senin kemiği benim diyeceğim “okuldan alınmak ve çırak olarak çalıştırılmakla tehdit edilirdi.”

Tehdit olarak tabir ettiğim durum ol- ması gereken değil miydi. Basari neden sadece okul derslerindeki ile eşleştiril- mişti toplumda. Mark Courth başarısız mıydı?

Mark Courth, Rolls Royce fabrika- sında çalışan bir oto boyacısı. Rolls Royce arabaları tamamen el ile üretilir ve müşteriler tarafından koltuk kumaşın- dan, vites topuzuna kadar en özel malze- meler ile müşteri isteğine göre kişiselleştirilir ve bu kişiselleştirmelerin toplam bedeli müşteri tarafından ödenir. Bu kişiselleştirme seçeneklerinde aracın yanına çizilen 1 ya da 2 adet düz çizgi vardır. Bu çizgiyi çizebilen tek kişi ise Mark Courth’dur. Çünkü Mark Co- urth’un yasadığı toplum ve eğitim sis- temi başarılı veya başarısızlık kavramını yukarda yazdığım durumlara bağlama- mıştı. Mark Courth çırak, kalfa ve usta döngüsüne olması gereken yerde ve za- manda dahil edilmişti. Kendisi ve ken- disi gibi olan alaylı yetişen zanaatkârları yönetme becerisine sahip, üretim kay- nak planlamalarını yapabilen, çalışma ortamındaki adaletli dengeyi tesis edebi- len, Mark Courth’un çizdiği çizgiyi pa- zarlayabilecek, matematik, analitik, sosyal bilimler zekası en iyi olanların git- meye hak kazanabileceği, ihtiyaç kadar kontenjanı bulunan üniversite sistemin çıkarttığı yetkin kişiler Rolls Royce fabri- kasını yönetiyordu.

Ülkemize dönecek olursak 209 adet mevcut üniversitenin bulunduğu eğitim sisteminde her sene 1 milyon mezunun çalışma hayati sistemine katılıyor. Acaba kaç Mark Courth’u başka mesleklerde sistemin içine dahil ettik veya kaç adet Mark Courth gibi zanaatkarları yönete- meyecek bireylere belge vererek yönetici unvanı verdik.

Türkiye ekonomisine büyük katkısı olan işçilik ile yaratılan katma değere bağlı olan yurtdışından ithal edilen malla- rın montajı ile olan ihracattan kazanılan döviz girdisi, yurtiçi inşaat sektöründe deprem bölgelerindeki işgücü ihtiyacına ilave olarak 2023 yılında Türk müteah- hitlerinin yurtdışı projelerde üstlendiği 27 milyar dolarlık projelerin ihtiyaçları ve 54 milyar dolar turizm gelirinde hiz- met sektörünün ihtiyaçları göz önüne alındığında çırak, kalfa, usta döngüsünde yetişen zanaatkar nitelikli işgücü kayna- ğının önemini anlayabiliriz.

Çare ise yukarıda bahsettiğim sektör ihtiyaçlarına göre uzun vadeli plan yapıl- ması, planlama sonucuna göre yetenek- leri keşfedecek eğitim sistemi reformu ve toplum algısının yönetilmesi ile sektörler- deki ihtiyacı karşılamak, ülkenin ekono- misi ve geleceği acısından son derece önemlidir.