BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tarihi 03.10.2023
Saati 11:00-11:05-11:10
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SÜRMENE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Yeri Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu
Sıra No Parselin Bulunduğu Yer Cinsi Ada Parsel Alanı m2 İhale Saati Muhammen Bedeli Geçici Teminat
1 Trabzon İli Arsin İlçesi Üçpınar Mah. 136 Ada 554 Parsel İki katlı Kargir Ev ve Fındık Bahçesi  136 554 454,86 m2 11:00 222184,88 TL+ KDV 6665,55-TL
2 Trabzon İli Araklı İlçesi Aytaş Mah. 194 Ada 1224 Parsel Kargir Bina ve Bahçesi  194 1227 593,37 m2 11:05 448440,50- TL+ KDV 14533,22-TL
3 Trabzon İli Çaykara İlçesi Karaçam/Kültür Mah. 350 Ada 1193 Parsel Tek Katlı Kargir Ev ve Arsası  350 1193 186,81 m2 11:10 56043,00- TL+ KDV 1681,29-TL

TOPLAM
 

1-Yukarıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğü'ne ait taşınmaz mallar yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve OGM Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca KAPALI TEKLİF (ARTTIRMA) USULÜ ile Peşin Bedelle satışa arz edilmiştir.
2- Kapalı Teklif Usulü ile peşin Satış işlemi; 03.10.2023 / Salı günü saat 11:00' da Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacaktır.
3- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanunu ve OGM Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmeliği çerçevesinde İhale Şartnamesinde açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve
a.) Kanuni İkametgâh sahibi olmak.                                                                                                                            b.) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek.                                                                                            c.) Geçici teminatı yatırmış olmak. (Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığı veznesine ya da Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Saymanlığına veya T.C. Ziraat Bankası Bankası Sürmene Şubesindeki IBAN TR 73 0001 0002 4937 4777 8650 01 numaralı hesabına yatırılacaktır.                                                                                                                                             d.) Gerçek Kişilerin T.C. Kimlik Numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,                                                                                                                                                                    e.) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösteren NOTER tasdikli Vekâletname ibraz etmeleri,                                                                                                                                                                                                       f.) İstekli adına vekâleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenlerin Noter tasdikli imza Sirküleri,                                                                                                                  g.) Ortak Girişim olması halinde, usulüne uygun NOTER Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile iştirak edene ait NOTER tasdikli İmza Sirküleri,                                                                                                                                                                                                                   h.) Şartname satın almak ve her sayfasını imzalamak suretiyle İhale Komisyonu'na teslim etmek,                                                                                                                                                                     i.) Yukarıda (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde belirtilen belgeleri ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığı'na dosya halinde VERMEK MECBURİDİR.
4- Taşınmaz Mallar Sürmene Orman İşletme Müdürlüğü'ne müracaat halinde taliplilere İdare görevlilerince gösterilecektir.
5- İhale ve satıştan doğacak bütün vergi, resim harç ve ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, ödenmesi gereken tüm giderler ve KDV ihale edilene aittir.
6- Satış Bedelinin tamamı, KDV ve diğer giderler peşin ödenecektir.
7-İşbu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
8-  İhale Şartnamesi ve dokümanları Sürmene Orman İşletme Müdürlüğünden temin edilebilir veya mesai saatleri içerisinde Müdürlüğümüz Döner Sermaye Muhasebe Biriminde görülebilecek olup, dosya bedeli 350,00.-TL'dir.
9- İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

    İLAN OLUNUR
                                                                         SÜRMENE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
Adres: Çarşı Mah. Rize Cad. 61600
Sürmene/Trabzon

Telefon:  0(462) 746 10 55
Fax       : 0(462) 746 11 41

#ilangovtr Basın No ILN01894047