İLANEN TEBLİGAT
TRABZON 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
    

Mohammad ve Fatımah oğlu, 1970 Alkhobar-Arabistan doğumlu, Arabistan uyruklu, müşteki Aldawood Fahad Mohammad S hakkında şikayetçi olduğu dosyada, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığının 29/05/2023 tarih ve 2023/6130 soruşturma, 2023/2651 esas, 2023/1787 iddianame numaralı iddianamesi ile müştekiye karşı 23/03/2023 tarihinde işlenen Kasten Yaralama suçundan (TCK m. 86/2-1,53. md.) mahkememize açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonunda mahkememizce basit yargılama usulü uygulanarak verilen 04/07/2023 tarih ve 2023/354 esas, 2023/450 karar sayılı ilamı ile sanık Mustafa Tanrıverdi'nin eylemine uyan TCK'nın 86/2, 61, CMK'nın 251/3, TCK'nın 52/2. maddeleri uyarınca 2.700,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen karar tüm aramalara rağmen müştekiye tebliğ edilemediği, müştekinin tebligata yarar açık adresinin de tespit edilemediği anlaşılmakla, adı geçene 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. 29. ve 30. maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden hazırlanan ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya tutanağa geçirilecek beyan ile basit yargılama usulü uygulanan dosyada itiraz yolu açık olmak üzere karara itiraz edilebileceği, itiraz yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve yerine getirileceği ilanen tebliğ olunur. 
                                   

Y.İ.M. 133589
 
 
 
HAKİM 194368
 

#ilangovtr Basın No ILN01895414