Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlar çeşitli belgelerle ödüllendirilmektedir.

Kamu personelinin ödüllendirilmesine ilişkin mevzuatın kaynağı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun "Başarı, Üstün Başarı Değerlendirmesi ve Ödül" başlıklı 122. maddesinde yer almaktadır. Eğitim çalışanlarına; merkezde Milli Eğitim Bakanı, İllerde Valiler, İlçelerde Kaymakamlar tarafından Başarı Belgesi verilebilir. Üç defa Başarı Belgesi alanlara Üstün Başarı Belgesi Verilir. Üstün Başarı Belgesi verilenlere, Merkezde Milli Eğitim Bakanı ve İllerde Valiler tarafından uygun görülmesi halinde en yüksek devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) % 200'üne kadar Ödül verilebilir.

Ödül yönetmeliğine göre bir Mali Yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro mevcudunun Binde Yirmisinden fazla olamaz. Yıl içinde ödüllendirilen personel sayısı kurumlarınca izleyen yılın ocak ayı sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirilmektedir.

Yönergenin "Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi" başlıklı 13. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) Üstün Başarı Belgesi alarak ödül almaya aday olan personelden sıralama listesinde kontenjan dışında kalanlar, sonraki yıllarda yeniden değerlendirmeye alınır." hükümlerine göre sıralama listesinde kontenjan dışında kalanlar yani kotaya takılanlar sonraki yıllarda yeniden değerlendirmeye alınabilmektedir.

Yönergenin "İl Değerlendirme Komisyonunun görevleri" başlıklı 18. maddesi (ç) bendindeki; (1) İl Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır. "İlçelerden değerlendirme yapılarak gönderilen formlar ile il personeline ait değerlendirme formlarını en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya tabi tutarak ilin kontenjanı kadar personelin yer aldığı sıralama listeleri ile değerlendirme formlarını her yıl en geç Ağustos ayı sonuna kadar Valilik Makamına sunmak." hükümlerine göre en geç Ağustos ayı sonuna kadar sıralama listelerinin oluşturulması gerekmektedir.

Ödül yönetmeliğinde kriterler objektif ölçüm değerlerine sahip olmadığı aşikardır. Aynı işi aynı şekilde yapan farklı ilçelerdeki hatta aynı ilçedeki eğitim çalışanlarının değerlendirme komisyonlarınca farklı puanlar aldığı görülmektedir. Adaletin tesis edilemediği bu durum, eğitim çalışanları arasında da farklı yorumlar yapılmasına neden olmaktadır. Acil olarak adil, şeffaf ve bilimsel kriterlerin olduğu ödül yönetmeliği oluşturulmalıdır.

Bu yıl Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki eğitim çalışanlarından 1200 yöneticimizin 105i, 10800 öğretmenin 152si ve 900 diğer personelin 7si ödül almaya hak kazanmıştır. Akla bu şehirde eğitim için sadece yöneticiler mi çalışıyor diye gelmektedir.

Eğitim bir bütündür ve tüm eğitim çalışanları büyük emekler vermektedir. Eğitimdeki başarıyı yakalayabilmek için tüm eğitim çalışanlarının katkılarının önemsendiği bir sistem kurmak devlet olma gereğidir.