Milletimizin eğitim hedefleri doğrultusunda bireylerimize eğitim ve öğretim sunan görevli kişiler öğretmenlerimizdir. Son yıllarda değersizleştirilen meslek grubumuza angarya düzeyinde, görev tanımında olmayan ek işler verilmeye devam etmektedir.

30 Kasım 2021 tarih ve 31675 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 39. maddesinde yer alan düzenleme ile, 3 Temmuz 2005 tarih ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 41. maddesinden sonra gelmek üzere “Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulması” başlıklı Dördüncü Kısım ve 41/A maddesi eklenmiştir. İlgili düzenlemenin 1. fıkrasında; çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair aile mahkemeleri tarafından verilen ilam veya tedbir kararları, çocuğun üstün yararı esas alınarak, Adalet Bakanlığınca kurulan adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüklerince yerine getirileceği belirtildikten sonra, 2. fıkrasında, Müdürlüklerde müdür, yeteri kadar müdür yardımcısı ve personel ile psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilir, denilmiştir.

Her ne kadar 3 Temmuz 2005 tarih ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun 41/A maddesinin 5. ve 6. fıkralarında (5) İlam ve tedbir kararları müdürlük tarafından görevlendirilen psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar, uzmanın bulunmadığı yerlerde ise öğretmen marifetiyle yerine getirilir. (6) İlam ve tedbir kararlarını yerine getirmek için müdürlüğün talebi üzerine, valilikler tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, beşinci fıkrada belirtilen uzmanların yer aldığı bir görevli listesi oluşturulur. Bu uzmanların yeterli sayıda olmaması halinde öğretmenler de listeye dahil edilir. Listede yer alan uzman ve öğretmenlerin görev yapacakları yer ve tarihler müdürlükler tarafından belirlenir, şeklinde düzenleme yapılmışsa da bu kapsamda yapılacak görevlendirmelerde adli destek görevlisi olarak belirlenen çalışanların görevlendirilmesi gerektiği gibi aksi durum 7354 Sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 3. maddesinde yer alan; öğretmenlik eğitim ve öğretim ile bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olduğu tanımlamasına aykırılık teşkil edecektir. Kaldı ki, 14 Ağustos 2020 tarih ve 31213 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği'nde rehber öğretmenlerin çocuk teslimi sürecindeki görevleriyle ilgili bir düzenleme de yer almamaktadır.

Hak kaybı ve mağduriyet yaşanmaması için çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki iş ve işlemlere ilişkin Nöbetçi Uzman Personel Listesinin, mevzuatta yer alan öncelik sırasının dikkate alınarak ve talepler doğrultusunda düzenlemesi ve bu kapsamda görevlendirilenlere hak ettikleri ücretlerin ödenmesi hususunda gerekli işlemler yapılmalıdır.

Adli destek hizmetlerinin Adalet Bakanlığı tarafından istihdam edilecek adli destek görevlisi uzmanlar tarafından karşılanması, öğretmenlerin asli görevi olmayan bir görevin mecburi görev şeklinde verilmemesi gerekmektedir. Bu hususta yeterli sayıda adli destek görevlisi istihdam edildiği takdirde, öğretmen görevlendirilmesine de ihtiyaç kalmayacaktır.

Toplum yararına oluşturulan kanunlarda her çıkmaz işin bir şekilde öğretmene dayandırılmasının anlamı yoktur. Bilinmelidir ki, başta kanun koyucular olmak üzere yöneticiler için öğretmenler joker çalışan değildir.